• شرایط پذیرش برای نمایندگان

  حسن شهرت در کسب و کار

  حداقل فضای مناسب 100 متر مربع

  سپرده تضمین کافی برای خریدهای اعتباری

 • مدارک موردنیاز

  کپی مدارک مالکیت ششدانگ فروشگاه بنام متقاضی (در صورت استیجاری بودن کپی اجاره نامه و تعهد به تمدید و فراهم نمودن محل در مدت قرارداد)

  فتوکپی کارت ملی و شناسنامه.

  تکمیل فرم درخواست عاملیت محصولات و امضای تعهد به اجرای سیاست‌های فروش تعیین شده شرکت.

  ارسال لیست امکانات و تجهیزات موجود در فروشگاه.

  جواز کسب مربوطه (در صورتیکه مشتری بعنوان شرکت اقدام نماید کپی اساسنامه مورد نیاز است).

درخواست نمایندگی فروش

3 + 0 = ?